skip to Main Content

Úvodní slovo

Na podzim roku 2016 se v Polsku konal I. Kongres polských bohemistických studií (I. Kongres Czechoznawstwa Polskiego), jehož cílem bylo představit polské veřejnosti bádání polských odborníků o českém státu a jeho obyvatelích. Kongres byl zahájen v Prudniku 6. října 2016, centrální program se uskutečnil ve Vratislavi 24. – 26. října 2016 a pokračoval během podzimu na více místech v Polsku. Ukončení se konalo v listopadu v Cieszyně. Akce měla pozitivní ohlas a   již během ní se objevil názor, že právě zahajovaný kongres by rozhodně neměl být kongresem posledním. Tak vznikla myšlenka uskutečnit v roce 2019 v České republice zrcadlově pojatý Kongres polonistických studií. Do budoucna se počítá střídavě s dalšími kongresy bohemistických studií v Polsku a polonistických studií v České republice, nebo eventuálně v obou státech současně.

První část této myšlenky – uspořádání Kongresu českých polonistických studií –  se podařilo nyní uskutečnit. Kongres se koná postupně na více místech v akademickém prostředí, přičemž jeho oficiálního zahájení se ujala Univerzita Palackého v Olomouci, zatímco zakončení bude v Praze.

Kromě toho se v souvislosti s kongresem konaly již od léta 2019 vedlejší doprovodné akce, jako např. česko-slovensko-polský seminář na Technické univerzitě v Liberci (19. – 21. srpna).

Kongres si stanovil několik cílů. Především chce ukázat odborné veřejnosti, jaký je v České republice stav bádání v různých disciplínách, týkajících se Polska. To ale zdaleka není všechno: kongres chce také podat přehled o tom, jak pokračuje spolupráce českých a polských vědců, pedagogů a odborníků obecně v různých vědních oborech a konkrétně ukázat, jak se rozvíjí přeshraniční spolupráce v různých oblastech. Přehled jednotlivých akcí najde čtenář v této malé brožuře. Poděkování organizátorů kongresu patří všem, kteří přispěli k její přípravě, jakož i k přípravě samotného kongresu.

prof. PhDr. Jan Rychlík, DrSc., dr. h. c.

O kongresu

Na podzim roku 2019 se na řadě míst České republiky bude konat Kongres českých polonistických studií, jehož cílem je představit široké spektrum otázek a témat spjatých s Polskem a česko-polskými vztahy v mezinárodním kontextu a konstituovat polonistická studia jako interdisciplinární vědu.

Organizátoři navazují na reciproční Kongres polských bohemistických studií (Kongres Czechoznawstwa Polskiego), jenž proběhl v roce 2016 ve Vratislavi. Usnesením valné hromady Polsko-české vědecké společnosti v Těšíně tak byl ustaven organizační a programový výbor, jehož členy jsou zástupci řady vědeckých center ČR a mezinárodních organizací.

Program historicky prvního kongresu se uskuteční od září do listopadu 2019 v podobě série konferencí, workshopů, výstav a kulturních akcí, uskutečňovaných na mnoha místech České republiky.

První z nich je inaugurační konference, kterou hostí 10. a 11. září 2019 Univerzita Palackého v Olomouci. Sejdou se na ní odborníci z oblasti filologie, etnologie i přírodních věd.

Následovat budou setkání v Bohumíně-Chałupkách, Hradci Králové, Pardubicích, Praze, Opavě a Telči. Program kongresu uzavře ve dnech 20.–22. listopadu závěrečné setkání kongresu v Praze.

Příspěvky prezentované na kongresu budou publikovány v monografii vydané po ukončení Kongresu v roce 2020.

Inaugurační konference je spolufinancována z prostředků EFRR prostřednictvím Euroregionu Praděd.

Místo konání

Olomouc je díky své poloze přímo ve středu Moravy snadno dostupná jak po silnici, tak vlakem. Z Prahy je rychlé spojení po dálnici přes Brno. Pohodlně se do Olomouce dostanete autem i z Vídně, Polska či Slovenska. Pro jízdu na dálnici budete potřebovat dálniční známku. Více informací můžete získat na tomto webu.

Olomouc je také důležitým železničním uzlem s hlavním nádražím v blízkosti centra města. Rychlé a komfortní spojení zajišťuje moderní vlak Pendolino, jehož jízda z Olomouce do Prahy trvá pouhé dvě a půl hodiny. Další možností jsou také „žluté“ vlaky společnosti RegioJet.

Inaugurační konference bude probíhat v budově Jezuitského Konviktu na adrese Univerzitní 3 a v budově filozofické fakulty na adrese Křížkovského 10. Na místo konání se dostanete: z vlakového nádraží tramvajemi 2 a 4 – zastávka Náměstí republiky. Parkování je možné přímo na Náměstí republiky (zpoplatněno).


PROGRAM

RÁMCOVÝ PROGRAM Kongresu českých polonistických studií

Organizační a programový výbor během zasedání v Praze dne 25. září 2017 schválil síťový charakter organizace kongresu. Kongres se bude konat v několika programových segmentech realizovaných v různých institucích v termínu od 10. září 2019 do 22. listopadu 2019. Hlavní program bude doplněn o řadu doprovodných, kulturních akcí.

Inaugurační konference, 10. – 11. září, Olomouc – Její součástí bude slavnostní zahájení kongresu, plenární zasedání Polsko-české vědecké společnosti a následně konference rozdělená do sekcí filologicko-kulturologická, etnologická a geografická. Organizátoři: Univerzita Palackého, Polsko-česká vědecká společnost, Polský intitut v Praze. více informací

Konference Jazyk na hranici – hranice v jazyku, 17. – 19. září, Bohumín/Chałupki – Akce, která se bude konat zároveň v Polsku i České republice se zaměří na témata jazykovědná, týkající se polštiny nebo češtiny, na témata porovávající zmíněné dva jazyky či na taková, která zahrnují alespoň jeden z nich spolu s dalším slovanským jazykem. Organizátor: Ostravská univerzita. více informací

Konference Česko-polské pohraničí, 2. – 3. října, Hradec Králové – Na programu události je plenární zasedání a konference rozdělená do dvou sekcí – vědecké, zaměřené na historické, geografické, sociologické a filozoficko-historické aspekty pohraničí a sekce odborné, ve které půjde především o výměnu informací o podobách pohraniční spolupráce a prezentaci názorů na její další rozvoj. Organizátoři: Univerzita Hradec Králové, Polsko-česká vědecká společnost, Polský intitut v Praze. více informací

Workshop Idea univerzity třetího věku a celoživotního vzdělávání v česko-polském diskurzu, 4. – 5. října, Pardubice – Univerzita Pardubice. Akce organizovaná Katedrou literární kultury a slavistiky. více informací

Seminář pro odbornou pedagogickou veřejnost, 15. – 16. října, Praha – Akce je rozdělená na semináře Bilance-inspirace-perspektivy. Mezinárodní seminař učebnicových skupin střední Evropy a Nesnadné výzvy pro pedagogy v minulosti a dnes na přikladu osobnosti a tvorby Janusze Korczaka a Přemysla Pittra. Organizátoři: Česko-polská pracovní skupina pro oblast učebnic při Polsko-české vědecké společnosti, Pedagogické centrum pro polské národnostní školství Český Těšín, Polský institut v Praze, Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského v Praze, Velvyslanectví Polské republiky v Praze.

Registrace na seminář

Obraz Polska a Poláků v českých médiích, 5. – 7. listopadu, Opava – Konference, která se bude konat pod záštitou velvyslankyně Barbary Ćwioro, se bude zabývat mediálními interpretacemi historických témat formou dokumentárních filmů, televizních pořadů, audiovizuálních prezentací na sociálních sítích, studijních materiálů pro školy a materiály v nevědeckých periodicích. Organizátor: Slezská univerzita v Opavě. více informací

Interakce práva, ekonomie a jazykovědy v česko-polském prostředí, 7. – 10. listopadu, Telč – Seminář bude zahrnovat sekci právně-ekonomickou Vliv práva na ekonomiku a ekonomiky na právo. České a polské zkušnosti a sekci překladatelskou Čeština a polština v překladu, tlumočení a mezikulturní komunikaci. Organizátoři: Masarykova univerzita, Centrum polského práva, Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Velvyslanectví Polské republiky v Praze, Generální konzulát Polské republiky v Praze, Honorární konzulát Polské republiky v Brně, Polský institut v Praze

Závěrečná konference, 20. – 22. listopadu, Praha – V rámci události budou vyhlášeny plenární referáty, proběhne představení historické publikace J.Rychlíka a V.Penčeva a proběhne setkání zaměřené na historické vědy. Závěrem bude shrnutí a zakončení kongresu. Organizátoři: Karlova univerzita, HÚ AV ČR, Velvyslanectví Polské republiky v Praze, Polský institut v Praze, Polsko-česká vědecká společnost


DOPROVODNÝ PROGRAM kongresu

Polský institut v Praze – Filmový maraton představí snímky 80 milionů, Jack Strong a Excentrici – projekce proběhnou:

 • 30. 9., 7. 10., 14. 10. Olomouc
 • 1. 10. Hradec Králové
 • 28. 10.–11. 11. Ostrava v rámci Polských dnů
 • 5. 11. Opava
 • 30. 9. Pardubice
 • 23. 10. Liberec

Série výstav:

 • 10. 9.–15. 10. Olomouc – 70 let Polského institutu v Praze
 • 30. 9–11.10 Pardubice – Nezávislé (vernisáž 30. 9 ve 14.00)
 • 14. 10–30. 11 Opava – Nezávislé
 • říjen – prosinec Brno – Józef Piłsudski
 • říjen – prosinec Hradec Králové – Komiksová výstava Spolu v bublinách
 • říjen – prosinec Liberec – Architektura pro kulturu (vernisáž 14. 10.)
 • 28. 10.–11. 11. Ostrava v rámci Polských dnů

Seminář Liberec: Česko-slovensko-polské vztahy

XXIX: Spravedlnost, nikoli pomsta? Potrestání válečných zločinců, kolaborantů a zrádců po 2. světové válce v Československu a Polsku

Liberec, 19. – 21. srpna 2019, Technická univerzita Liberec

více informací

Výstava Příběhy bezvýhradné lidskosti – Přemysl Pitter, výjimečná postava v dějinách 20. století

Národní pedagogické muzeum a knihovna J.A.Komenského v Praze, 15. – 16. října 2019


PROGRAM Inaugurační konference Olomouc 10.- 11.9.2019


Detailní program Inaugurační konference Olomouc


Filologicko-kulturologická sekce: Stav a perspektivy české polonistiky z hlediska filologie a kulturologie, garant: Doc. PhDr. Ivana Dobrotová, Ph.D., Univerzita Palackého

Etnologická sekce: Stav a perspektivy polsko-české vědecké spolupráce na úseku etnologie a ve folkloristice, garanti: doc. PhDr. Miroslav Válka, Ph.D., Ústav evropské etnologie Filozofické faculty Masarykovy univerzity Brno a dr Małgorzata Michalska, Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Wrocławskiego. Více informací po kliknutí na ikonu s obecnými informacemi či seznamem referátů.

Geografická sekce: Stav a perspektivy polsko-české vědecké spolupráce v oblasti geografie, garant: RNDr. Jaroslav Burian, Ph.D., Univerzita Palackého. Do této sekce možno zasílat také referáty, které budou přečteny na konferenci v nepřítomnosti autora.

Ubytování

Ubytování v hotelech si účastníci objednávají sami. Ceny jsou orientační, mohou se lišit dle celkové obsazenosti ubytovacích kapacit ve městě.

Hotel Palác ****
E-mail: info@hotelpalac.cz
Jednolůžkový pokoj: 1.390,-/noc
Dvoulůžkový pokoj: 1.590,-/noc

Hotel Flora ***
E-mail: hotelflora@hotelflora.cz
Jednolůžkový pokoj: 800,-/noc
Dvoulůžkový pokoj: 1.600,-/noc

 

Krapkova 439/34, Olomouc

web hotelu

(V tomto hotelu má univerzita slevu 10%. Při rezervaci uveďte, že jste hosty univerzity.)

Best hotel Garni**
E-mail: recepce@besthotelgarni.cz
Jednolůžkový pokoj: 600-700,-/noc
Dvoulůžkový pokoj: 1000-1100,-/noc

Kolej Generála Svobody
E-mail: hotel@upol.cz
Jednolůžkový pokoj: 400,-/noc
Dvoulůžkový pokoj: 560,-/noc


Programový a organizační výbor

Prof. PhDr. Jan Rychlík, DrSc., dr h. c., Univerzita Karlova, předseda programového a organizačního výboru, Technická univerzita v Liberci, člen výboru Polsko-české vědecké společnosti, spolupředseda Česko-slovenské komise historiků, jan.rychlik@ff.cuni.cz

Doc. PhDr. Ivana Dobrotová, Ph.D., Univerzita Palackého v Olomouci, I. místopředsedkyně programového a organizačního výboru, spolupředsedkyně filologické komise Polsko-české vědecké společnosti, ivana.dobrotova@upol.cz

Mgr. Roman Baron, Ph.D., Historický ústav Akademie věd ČR, II. místopředseda programového a organizačního výboru, člen programové rady Česko-polského fóra, člen výkonného výboru Polsko-české vědecké společnosti, baronroman@seznam.cz

Prof. PhDr. Ondřej Felcman, CSc., Univerzita Hradec Králové, člen výboru Polsko-české vědecké společnosti, ondrej.felcman@uhk.cz

Dr Ryszard Gładkiewicz, Vratislavská univerzita, vědecký tajemník Konference rektorů slezských univerzit, předseda výboru Polsko-české vědecké společnosti, rg@uni.wroc.pl

Prof. PhDr. Irena Korbelářová, Dr., Slezská univerzita v Opavě, místopředsedkyně výboru Polsko-české vědecké společnosti, irena.korbelarova@fpf.slu.cz

Doc. JUDr. Petr Mrkývka, Ph.D., Masarykova univerzita, Centrum polského práva, honorární konzul RP v Brně, člen výboru Polsko-české vědecké společnosti, petr.mrkyvka@law.muni.cz

Prof. RNDr. Tadeusz Siwek, CSc., Ostravská univerzita, čestný člen Polské geografické společnosti, spolupředseda přírodovědné komise Polsko-české vědecké společnosti, tadeusz.siwek@osu.cz

Mgr. et Mgr. Elzbieta Justyna Baronová, Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského, baronowa@npmk.cz

Prof. PhDr. Zdeněk Beneš, CSc., Univerzita Karlova, zmocněnec výboru pro kontakty s Ministerstvem kultury ČR, zdenek.benes@ff.cuni.cz

Mgr Jadwiga Dunaj, Vratislavská univerzita, zmocněnkyně výboru pro organizační záležitosti, členka výboru a pokladník Polsko-české vědecké společnosti, jadwiga.dunaj@uni.wroc.pl

Julian Golak, generální mluvčí organizace Polsko-česko-slovenská solidarita, zmocněnec maršálka Dolnoslezského vojvodství pro kontakty s Českou a Slovenskou republikou, julian.golak@vp.pl

Mgr. Marta Kmeť, ředitelka Pedagogického centra pro polské národnostní školství Český Těšín, kmet@pctesin.cz

PhDr. Miroslav Kouba, Ph.D., Univerzita Pardubice, vedoucí katedry literární kultury a slavistiky, miroslav.kouba@upce.cz

Dr Mgr. Michal Kozieł, Ph.D., Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, michal.koziel@vsb.cz

Mgr. Marzena Ewa Krajewska, Velvyslanectví Polské republiky v Praze, ministerský rada Velvyslanectví PR, marzena.krajewska@msz.gov.pl

Mgr. Laura Trebel-Gniazdowska, zástupkyně ředitele Polského institutu v Praze, laura.gniazdowska@msz.gov.pl

Prof. PhDr. Rudolf Žáček, Dr., Slezská univerzita v Opavě, čestný předseda Konference rektorů slezských univerzit, rudolf.zacek@slu.cz


Garanti odborných konferencí a sekcí

Inaugurační konference, Olomouc, 10. – 11. září 2019

Doc. PhDr. Ivana Dobrotová, Ph.D., Univerzita Palackého v Olomouci, ivana.dobrotova@upol.cz

Sekce filologicko-kulturologická: Doc. PhDr. Ivana Dobrotová, Ph.D., Univerzita Palackého v Olomouci, ivana.dobrotova@upol.cz

Sekce geografická: RNDr. Jaroslav Burian, Ph.D., Univerzita Palackého v Olomouci, jaroslav.burian@upol.cz

Sekce etnologická: Doc. PhDr. Miroslav Válka, Ph.D., Masarykova univerzita, valka@phil.muni.cz

Dr Małgorzata Michalska, Vratislavská univerzita, malgorzata.michalska@uwr.edu.pl

 

Konference Jazyk na pohraničí – hranice v jazyce, Bohumín-Chałupki, 17. – 18. září 2019

Doc. PhDr. Irena Bogoczová, CSc., Ostravská univerzita, irena.bogoczova@osu.cz

 

Konference Česko-polské pohraničí, Hradec Králové, 2. – 3. října 2019

Prof. PhDr. Ondřej Felcman, CSc., Univerzita Hradec Králové, ondrej.felcman@uhk.cz

Dr Ryszard Gładkiewicz, Polsko-česká vědecká společnost, rg@uni.wroc.pl

 

Workshop Idea univerzity třetího věku a celoživotního vzdělávání v česko-polském diskurzu, Pardubice, 4. října 2019

PhDr. Miroslav Kouba, Ph.D., Univerzita Pardubice, miroslav.kouba@upce.cz

 

Sekce učebnic, Praha, 15. – 16. října 2019

Doc. PhDr. Blažena Gracová, CSc., Ostravská univerzita, blazena.gracova@centrum.cz

Prof. dr hab. Danuta Konieczka-Śliwińska, Univerzita Adama Mickiewicze Poznań, konsliw@amu.edu.pl

Mgr. Marta Kmeť, Pedagogické centrum pro polské národnostní školství Český Těšín, kmet@pctesin.cz

Mgr. Laura Trebel-Gniazdowska, Polský institut v Praze, laura.gniazdowska@msz.gov.pl

Mgr. et Mgr. Elzbieta Justyna Baronová, Národní pedagogické muzeum a knihovna J.A.Komenského v Praze, baronowa@npmk.cz

 

Konference Média, dějiny a společnost 2019: Obraz Polska a Poláků v českých médiích, Opava, 5. – 7. listopadu 2019

Prof. PhDr. Rudolf Žáček, Dr., Slezská univerzita v Opavě, rudolf.zacek@slu.cz

 

Konference Česko-polské právní, ekonomické a jazykové interakce, Telč, 7. – 10. listopadu 2019

Sekce Vliv práva na ekonomiku a ekonomiky na právo: Doc. JUDr. Petr Mrkývka, Ph.D., Masarykova univerzita, petr.mrkyvka@law.muni.cz

Dr. Mgr. Michal Kozieł, Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, michal.koziel@vsb.cz

Sekce filologicko-kulturologická – podsekce překladatelská Čeština a polština v překladu, tlumočení a mezikulturní komunikaci: Mgr. Roman Madecki, Ph.D., Masarykova univerzita, madecki@phil.muni.cz

 

Závěrečná konference, Praha, 20. – 22. listopadu 2019

Mgr. Roman Baron, Ph.D., Akademie věd ČR, baronroman@seznam.cz

Mgr. Marzena Ewa Krajewska, Velvyslanectví Polské republiky v Praze, marzena.krajewska@msz.gov.pl

Prof. PhDr. Jan Rychlík, DrSc, dr h c., Univerzita Karlova, jan.rychlik@ff.cuni.cz

Sekce historických věd kongresu: Mgr. Roman Baron, Ph.D., Akademie věd ČR, baronroman@seznam.cz


Garanti doprovodného programu

Česko-polská výstava Historické portréty J.A.Komenského a jeho současníků, Praha, vernisáž 16. května 2019, dernisáž 21. listopadu 2019

Mgr. et Mgr. Elzbieta Justyna Baronová, Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského, baronowa@npmk.cz

Dr Kamila Szymańska, Regionální muzeum v Lešně, szymanskamila68@gmail.com

 

Seminář Česko-slovensko-polské vztahy – XXIX: Spravedlnost, nikoli pomsta? Potrestání válečných zločinců, kolaborantů a zrádců po 2.světové válce v Československu a Polsku, Liberec, 19. – 21. srpna 2019

Doc. PhDr. Jaroslav Pažout, Ph.D., Technická univerzita v Liberci, jaroslav.pazout@tul.cz

Prof. PhDr. Jan Rychlík, DrSc., dr h. c., Univerzita Karlova, Technická univerzita Liberec, jan.rychlik@ff.cuni.cz

 

Výstava Národního pedagogického muzea a knihovny J.A.Komenského, Praha, 15. – 16. října 2019

Mgr. et Mgr. Elzbieta Justyna Baronová, Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského v Praze, baronowa@npmk.cz


Záštitu převzali

Barbara Ćwioro, mimořádná a zplnomocněná velvyslankyně Polské republiky

Jacek Czaputowicz, ministr zahraničních věcí Polské republiky

Robert Plaga, ministr školství, mládeže a tělovýchovy České republiky

Tomáš Petříček, ministr zahraničních věcí České republiky

Ministerstvo kultury České republiky

Jiří Štěpán, hejtman Královéhradeckého kraje

Martin Půta, hejtman Libereckého kraje

 

Jarosław Gowin, náměstek rady ministrů a ministr vysokého školství a vědy Polské republiky zaštítil závěrečnou konferenci v Praze

Ladislav Okleštěk, hejtman Olomouckého kraje zaštítil Inaugurační konferenci v Olomouci

Ivo Vondrák, hejtman Moravskoslezského kraje zaštítil konferenci v Opavě


Realizační tým UPOL

Realizační tým za Univerzitu Palackého:

Doc. PhDr. Ivana Dobrotová PhD.

Mgr. Michaela Zormanová

Mgr. Aleksandra Starzyńska

email: kcps@upol.cz

tel: 00420 734 492 196


Účastníci

Seznam referátů a kompletní seznam účastníků.


Registrace – Inaugurační konference Olomouc

Pro přihlášení k účasti prosím využijte následující online formulář:

Konferenční poplatek

 • Údaje k platbě pro účastníky z ČR v CZK:
  Číslo účtu pro domácí platbu pro účastníky z ČR v CZK: 19-1096330227/0100
  Variabilní symbol: 992103681
  Zpráva pro příjemce platby: jméno, příjmení a registrační číslo, které jste obdrželi v emailu po vyplněné registračního formuláře
  Veškeré poplatky spojené s bankovním převodem hradí účastník.
 • Údaje k platbě pro zahraniční platbu pro účastníky ze zahraničí v EUR:
  Číslo účtu pro zahraniční platbu pro účastníky ze zahraničí v EUR (IBAN): CZ9801000000433855090287
  Variabilní symbol: 992103681
  Banka: KB, a.s. pob. Olomouc, tř. Svobody 14, 772 14 Olomouc
  SWIFT: KOMBCZPPxxx
  Název organizace: Palacký University Olomouc
  Zpráva pro příjemce platby: jméno, příjmení a registrační číslo, které jste obdrželi v emailu po vyplněné registračního formuláře
  Veškeré poplatky spojené s bankovním převodem hradí účastník.

Registrace na další události kongresu:

Seminář pro odbornou pedagogickou veřejnost, 15. – 16. října, Praha – registrační formulář


Back To Top